Danh bạ các Thương vụ Việt Nam tại WTO

Ngày đăng: 06/03, 14:54

ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TẠI WTO


PHÁI ĐOÀN THƯỜNG TRỰC NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

BÊN CẠNH LIÊN HỢP QUỐC (UNI), TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO)

VÀ CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ KHÁC TẠI GIƠ-NE-VƠ, THỤY SỸ


Địa chỉ phái đoàn: 30 Chemin des Corbillettes, 1218 Grand Saconnex, Geneva, Switzerland

Họ và tên

:

LÊ ĐÌNH BÁ

 

Chức vụ

:

Tham tán Công sứ, Phó trưởng đại diện Phái đoàn

Điệnt thoại

:

+41 22 788 7023

Fax

:

+41 22 788 7024

Mobile

:

+41 789 065 678

E-mail

:

wto@moit.gov.vn; bald@moit.gov.vn

Họ và tên

:

NGUYỄN CHI MAI

 

Chức vụ

:

Tham tán

Điệnt thoại

:

+41 22 799 1415

Fax

:

+41 22 788 7024

Mobile

:

+41 78 649 0968

E-mail

:

wto@moit.gov.vn; mainc@moit.gov.vn

Họ và tên

:

HOÀNG VĂN PHƯƠNG

 

Chức vụ

:

Tham tán

Điệnt thoại

:

+41 22 799 1414

Fax

:

+41 22 788 7024

Mobile

:

+41 78 728 7224

E-mail

:

wto@moit.gov.vn; phuonghv@moit.gov.vn

  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ