LIÊN HỆ

                                                                              THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Sở Ngoại Vụ Tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269.38.790.77

Email: vp.songoaivu@gialai.gov.vn 
 

Số TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT CƠ QUAN

DI ĐỘNG

THƯ ĐIỆN TỬ

I

LÃNH ĐẠO SỞ

1

Nguyễn Tùng Khánh

Giám đốc

(0269) 38 790 09

0913 408 472

khanhnt.songoaivu@gialai.gov.vn

2

Đỗ Lê Nam

Phó Giám đốc

(0269) 38 790 99

0982 186 499

namdl.songoaivu@gialai.gov.vn

3

Hoàng Minh Việt

Phó Giám đốc

(0269) 38 790 88

0913 452 686

viethm.songoaivu@gialai.gov.vn

II

VĂN PHÒNG SỞ

vp.songoaivu@gialai.gov.vn

1

Nguyễn Thị Từ Quyên

Phó Chánh Văn phòng

(0269) 38 240 36

0914 013 888

quyenntt.songoaivu@gialai.gov.vn

2

Lê Anh Thơ

Chuyên viên

0987 910 355

thola.songoaivu@gialai.gov.vn  

3

Phan Thị Vũ Phong

Kế toán

(0269) 38 790 08

0935 043 344

phongptv.songoaivu@gialai.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chuyên viên

(0269) 38 240 36

0919 365 468

thuyntt.songoaivu@gialai.gov.vn

5

Nguyễn Thị Mẫn Thông

Văn thư

(0269) 38 790 77

0327 653 517

thongntm.songoaivu@gialai.gov.vn

III

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

htqt.songoaivu@gialai.gov.vn

1

Trần Thị Yến Oanh

Chuyên viên

(0269) 38 790 44

0982 257 812

oanhtty.songoaivu@gialai.gov.vn

2

Lê Thị Út

Chuyên viên

0975 071 716

utlt.songoaivu@gialai.gov.vn

IV

PHÒNG LÃNH SỰ - NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

lsnvnonn.songoaivu@gialai.gov.vn

1

Siu Nhét

Phó Trưởng phòng

(0269) 38 790 55

0978 189 777

nhets.songoaivu@gialai.gov.vn

2

Tô Văn Hiệp

Chuyên viên

0359 365 081

hieptv.songoaivu@gialai.gov.vn

3

Phạm Ngọc Tú

Chuyên viên

0987 921 679

tupn.songoaivu@gialai.gov.vn

V

PHÒNG QUẢN LÝ BIÊN GIỚI

qlbg.songoaivu@gialai.gov.vn

1

Đinh Trọng Phú

Chuyên viên

(0269) 38 790 66

0985 019 456

phudt.songoaivu@gialai.gov.vn

 

      

  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ