Quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại
  • Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế

    Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế Ngày đăng:07/09/2020 Ngày 04/8/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1178/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.   Văn phòng Ủy ban nhân dân dân tỉnh Gia Lai đã có Công văn số 274/VP-NC ngày 17/8/2020 phổ...

  • Phối hợp báo cáo công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2020

    Phối hợp báo cáo công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2020 Ngày đăng:29/05/2020 Thực hiện ý kiến của Bộ Ngoại giao tại Công văn số 1666/BNG-CNV ngày  15/5/2020 về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2020. Để có đầy đủ thông tin báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ đề nghị Quý Cơ quan phối...