Quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại
  • Phối hợp báo cáo công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2020

    Phối hợp báo cáo công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2020 Ngày đăng:29/05/2020 Thực hiện ý kiến của Bộ Ngoại giao tại Công văn số 1666/BNG-CNV ngày  15/5/2020 về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2020. Để có đầy đủ thông tin báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ đề nghị Quý Cơ quan phối...