LẤY Ý KIẾN VIỆC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QPPL DO SỞ NGOẠI VỤ THAM MƯU BAN HÀNH

Thông tin chi tiết:

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao,

hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai