LẤY Ý KIẾN VIỆC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QPPL DO SỞ NGOẠI VỤ THAM MƯU BAN HÀNH