Đường dây nóng

 
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ

​​​Thực hiện Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Sở Ngoại vụ thông báo về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính tại Sở Ngoại vụ như sau:
 

* Số điện thoại đường dây nóng: (0269) 3500 605.

* Bộ phận tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị:
Văn phòng Sở Ngoại vụ, số 2 Trần Phú, thành phố Pleiku
Điện thoại: (0269) 38 24036/38 790 77
Email: vp.songoaivu@gialai.gov.vn
 

 Sở Ngoại vụ thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết./