Chức năng nhiệm vụ

          A. Chức năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ     
 
          I. Vị trí, chức năng

          1. Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia của tỉnh; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.
 
          2. Sở Ngoại vụ thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng tỉnh (thông qua Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh) về chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng và mở rộng quan hệ và triển khai toàn diện công tác đối ngoại của địa phương; tổ chức, quản lý công tác đối ngoại Đảng tại địa phương theo các quy định của Đảng.
 
          3. Sở Ngoại vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.
           
           II. Nhiệm vụ và quyền hạn
 
           Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Ngoại vụ thực hiện theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 
 
                                                                                      (Theo Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Gia Lai)
           
 
            B. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng trực thuộc:
 
            I. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở (bao gồm công tác Thanh tra)

1. Chức năng:

Văn phòng là một bộ phận chuyên môn của Sở Ngoại vụ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong các lĩnh vực tổng hợp, điều phối hoạt động chung của Sở theo chương trình, kế hoạch công tác; các công tác trong nội bộ cơ quan Sở Ngoại vụ gồm: tổ chức cán bộ, pháp chế, cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, bình đẳng giới, văn thư, lưu trữ, thi đua - khen thưởng, tài chính, kế toán, quản lý tài sản, hành chính quản trị và một số chức năng khác.

2. Nhiệm vụ:

a) Tham mưu Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Dự thảo các quyết định, chỉ thị, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đối ngoại địa phương;

- Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về công tác đối ngoại; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về công tác đối ngoại thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng phó các đơn vị thuộc Sở.

b) Tham mưu Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực công tác đối ngoại địa phương;

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị của Sở theo qui định của pháp luật.

c) Tham mưu tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về công tác đối ngoại địa phương sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

d) Công tác lễ tân đối ngoại:

- Tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về lễ tân đối ngoại tại địa phương;

- Đề xuất, xây dựng và ban hành các văn bản quy định về công tác lễ tân đối ngoại ở địa phương; tham mưu tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về lễ tân đối ngoại ở các cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về công tác lễ tân và hậu cần cho các đoàn của lãnh đạo tỉnh đi thăm làm việc ở nước ngoài; tham mưu, tổ chức thực hiện công tác lễ tân đối ngoại, đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm làm việc với lãnh đạo tỉnh hoặc quá cảnh tại địa phương.

đ) Công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào:

- Giúp Lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước đối với các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương (đoàn ra) và các đoàn quốc tế đến thăm, làm việc tại địa phương (đoàn vào);

- Giúp Lãnh đạo Sở tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh; làm đầu mối liên hệ với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ, hướng dẫn, quản lý các đoàn ra theo quy định; thẩm định các đề án đoàn ra, theo dõi, thống kê tổng hợp các đoàn ra thuộc thẩm quyền quản lý của Tỉnh uỷ và Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh; thẩm định đề xuất, kiến nghị của các sở, ban, ngành địa phương về việc lãnh đạo tỉnh tiếp khách nước ngoài; thống kê tổng hợp các đoàn vào thuộc thẩm quyền quản lý của Tỉnh uỷ và Ủy ban nhân dân tỉnh.

e) Công tác bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đối ngoại:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức địa phương;

- Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ làm cơ quan đầu mối phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trong triển khai các chương trình bồi dưỡng về đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức địa phương.

g) Công tác thanh tra ngoại giao:

- Tham mưu, thực hiện công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành tại địa phương theo quy định của pháp luật có liên quan;

- Tham mưu, tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Tham mưu Lãnh đạo Sở việc hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định chung của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định; kiến nghị đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra;

- Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định tại Nghị định số 17/2014/NĐ-CP ngày 11/3/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao.

h) Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ đối ngoại theo quy định.

i) Tham mưu thực hiện cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại; phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt động đối ngoại địa phương toàn quốc.

k) Các công tác nội bộ khác:

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; quản lý và sử dụng các con dấu; ghi chép nhật ký, nội dung các cuộc họp của cơ quan, quản lý trang thông tin điện tử của Sở;

- Đảm bảo hậu cần, công tác lễ tân phục vụ cho các cuộc họp, hội nghị, đảm bảo phương tiện, kinh phí cho các hoạt động của Sở;

- Tham mưu Lãnh đạo Sở quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; quy chế làm việc của cơ quan và các văn bản khác có liên quan thuộc thẩm quyền ban hành của Sở Ngoại vụ;

- Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng và hàng năm của Sở;

-  Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở chuẩn bị nội dung để tổ chức họp, giao ban định kỳ hoặc đột xuất;

-  Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở trong việc thực hiện các công tác dân vận, pháp chế, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan;

- Thực hiện đăng ký quân dự bị động viên, tự vệ cơ quan theo hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ huy quân sự cơ quan và của cơ quan quân sự địa phương; thực hiện công tác phòng chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn trong cơ quan;

- Thực hiện nhiệm vụ, công tác khác do Lãnh đạo Sở giao.

            II. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý biên giới

1. Chức năng:

Phòng Quản lý biên giới là phòng chuyên môn thuộc Sở Ngoại vụ, tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng cơ quan thường trực của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác biên giới, lãnh thổ quốc gia; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác biên giới, lãnh thổ tại địa phương theo quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Ngoại giao và Bộ, ngành liên quan.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Ngoại giao tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới, lãnh thổ quốc gia và các vấn đề nảy sinh trên biên giới đất liền giữa Việt Nam và Campuchia;

- Trực tiếp tham gia, thực hiện nhiệm vụ phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia;

- Tham mưu tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia; hướng dẫn, kiểm tra và quản lý các văn bản, tài liệu, bản đồ và hồ sơ về biên giới thuộc phạm vi quản lý của địa phương; kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các cơ quan đơn vị địa phương về các vấn đề quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ;

-  Thực hiện nhiệm vụ, công tác khác do Lãnh đạo Sở giao.

            III. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hợp tác quốc tế

1. Chức năng:

Phòng Hợp tác quốc tế là phòng chuyên môn thuộc Sở Ngoại vụ, giúp Giám đốc Sở tham mưu Tỉnh uỷ về công tác đối ngoại của Đảng thông qua Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác hợp tác quốc tế, kinh tế đối ngoại, văn hoá đối ngoại, thông tin đối ngoại, hội nghị, hội thảo quốc tế, thoả thuận quốc tế và phi chính phủ nước ngoài.

2. Nhiệm vụ:

a) Giúp Giám đốc Sở tham mưu Tỉnh uỷ về công tác đối ngoại của Đảng thông qua Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Tham mưu định hướng mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ trương và lộ trình hội nhập quốc tế của địa phương; xây dựng các văn bản chỉ đạo, Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp và đề xuất các biện pháp liên quan đến công tác đối ngoại của Tỉnh ủy;

- Tham mưu việc quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách và quy định liên quan đến công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước;

-  Giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương công tác đối ngoại của Tỉnh ủy, việc triển khai các hoạt động đối ngoại của Đảng theo các định hướng, chủ trương và chương trình đã được Tỉnh ủy phê duyệt;

-  Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ làm cơ quan đầu mối giúp Tỉnh ủy quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của địa phương; phối hợp hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức nhân dân tại địa phương.

b) Công tác hợp tác quốc tế:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về công tác hợp tác, hội nhập quốc tế của tỉnh phù hợp với đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

- Tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế của tỉnh, các đề án thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác của tỉnh với các đối tác nước ngoài, báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định;

- Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ là cơ quan đầu mối quan hệ của Ủy ban nhân dân tỉnh với các Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

c) Công tác kinh tế đối ngoại:

- Tham mưu Lãnh đạo Sở trong công tác ngoại giao kinh tế, xây dựng và triển khai các chương trình hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Giúp Lãnh đạo Sở thực hiện vai trò là cơ quan đầu mối quan hệ của Ủy ban nhân dân tỉnh với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ về xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức kinh tế của tỉnh ở nước ngoài.

d) Công tác văn hóa đối ngoại:

- Tham mưu Lãnh đạo Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác ngoại giao văn hóa, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa trong từng thời kỳ;

- Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện vai trò là cơ quan đầu mối quan hệ của Ủy ban nhân dân tỉnh với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại tại địa phương và giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa của địa phương ở nước ngoài.

đ) Công tác thông tin đối ngoại:

-  Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện vai trò là cơ quan đầu mối quan hệ với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong triển khai chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại của tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

-  Giúp Lãnh đạo Sở cung cấp thông tin của tỉnh cho Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan chức năng để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại; tham mưu Lãnh đạo Sở phối hợp với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá địa phương ở nước ngoài;

-  Giúp Lãnh đạo Sở thực hiện thống nhất quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương; đề xuất xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh, cung cấp thông tin có định hướng, theo dõi và quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài theo quy định của pháp luật.

e) Công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế:

- Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện tổ chức và quản lý các hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức tại địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Giúp Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm định nội dung các hội nghị, hội thảo quốc tế; hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện các quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.

g) Công tác ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế:

- Giúp Lãnh đạo Sở  thực hiện quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế;

- Giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết; báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về những vấn đề phát sinh trong ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế tại địa phương.

h) Công tác phi chính phủ nước ngoài:

- Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ làm cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; cho ý kiến về việc cấp, gia hạn, sửa đổi bổ sung và thu hồi Giấy đăng ký và các hoạt động khác của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về thủ tục và trong việc khảo sát, xây dựng và triển khai các dự án tài trợ theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức và nhân viên làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương; báo cáo Bộ Ngoại giao và Ủy ban công tác phi chính phủ nước ngoài theo quy định;

- Giúp Lãnh đạo Sở trong công tác quản lý các hoạt động, quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của địa phương; xây dựng chương trình, kế hoạch và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

- Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở thẩm định các chương trình, dự án và các khoản viện trợ ký kết với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đảm bảo yêu cầu về chính trị đối ngoại; đôn đốc công tác quản lý và báo cáo tài chính đối với các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

- Giúp Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban công tác phi chính phủ nước ngoài của tỉnh.

i) Thực hiện nhiệm vụ, công tác khác do Lãnh đạo Sở giao.

            IV. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài

1. Chức năng:

Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài là một phòng chuyên môn của Sở Ngoại vụ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước trong công tác lãnh sự và bảo hộ công dân, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

2. Nhiệm vụ:

a) Về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân:

- Giúp Lãnh đạo Sở quản lý hoạt động xuất nhập cảnh của cán bộ công chức thuộc đối tượng sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý và đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định;

- Tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài có liên quan đến địa phương, bảo vệ lợi ích của công dân địa phương có liên quan đến yếu tố nước ngoài và trong công tác lãnh sự đối với người nước ngoài tại địa phương;

- Giúp Lãnh đạo Sở làm cơ quan đầu mối tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự tại địa phương khi được Bộ Ngoại giao ủy quyền; tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

b) Về công tác về người Việt Nam ở nước ngoài:

- Tham mưu tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương;

- Tham mưu tổ chức thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ trong làm việc, đầu tư kinh doanh, sinh sống và học tập tại địa phương;

- Giúp Lãnh đạo Sở định kỳ tổng kết, đánh giá và đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ tại địa phương, báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định.

c) Thực hiện nhiệm vụ, công tác khác do lãnh đạo Sở giao.
                                                                                                (Theo Quyết định số 01/QĐ-SNgV ngày 20/10/2016 của Sở Ngoại vụ)