Thông báo lớp kỹ năng biên phiên dịch tại Hà Nội

Ngày đăng: 06/07, 16:45

Triển khai Đề án "Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ và biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2016 - 2020" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 247/QĐ-TTg ngày 16/02/2016, Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao phối hợp với Trung tâm Biên, phiên dịch quốc gia tổ chức lớp Kỹ năng biên, phiên dịch dành cho cán bộ, công chức cơ quan ngoại vụ năm 2020 tại Hà Nội.

- Thời gian học: Dự kiến từ ngày 31/7 – 28/8/2020

- Địa điểm: Học viện Ngoại giao, 69 Chùa Láng, Hà Nội

- Ngôn ngữ: 05 lớp (tiếng Anh, Pháp, Trung, Lào và Khmer)

- Đối tượng học viên, yêu cầu trình độ, nội dung đào tạo và thông tin liên quan khác: Cụ thể tại Văn bản đính kèm.

- Kinh phí: Chi phí tham gia khóa học (đi lại, ăn ở,…) do cơ quan cử người đi chi trả.

          Sở Ngoại vụ thông báo để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh biết, xem xét cử CBCC tham gia. Danh sách học viên (theo Biểu mẫu 1, Biểu mẫu 2 đính kèm) vui lòng gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 19/7/2020 để tổng hợp, đăng ký với Ban Tổ chức lớp (gửi kèm bản mềm biểu mẫu 1 và 2, ghi rõ họ tên, đơn vị công tác vào phần tựa đề mail về địa chỉ thư điện tử: vp.songoaivu@gialai.gov.vn).

          Đầu mối liên hệ: Văn phòng Sở Ngoại vụ, điện thoại: 38.790.77/ 38.24.036/ 0987.910.355.

         

 

File đính kèm

    388 SNgV VP 2020.signed.pdf