Kế hoạch triển khai công tác nhân quyền năm 2020

Ngày đăng: 10/06, 17:03

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác nhân quyền năm 2020

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo nhân quyền tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ công tác nhân quyền tỉnh Gia Lai năm 2020, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ nhân quyền trong năm 2020 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1.    Mục đích:

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đảng viên, công chức, người lao động về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nhân quyền, cụ thể là về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân.

- Triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ nhân quyền, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2.    Yêu cầu:

Công tác đấu tranh, bảo vệ nhân quyền gắn với công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên lĩnh vực đối ngoại, đảm bảo tuân thủ đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, pháp luật của nhà nước.

II. Nội dung:

- Tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên, công chức, người lao động nội dung Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 20/7/2010 của Ban Bí thư về công tác nhân quyền trong tình hình mới, Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 14/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 268/KH-BCĐ-VPTT ngày 16/5/2019 của Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh về tăng cường công tác tuyên truyền về nhân quyền trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan đến công tác nhân quyền.

- Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các quy định pháp luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân.

- Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên lĩnh vực đối ngoại, chú ý lồng ghép nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ nhân quyền trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn, thường xuyên tại cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh, kịp thời nắm bắt thông tin của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động can thiệp, lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại về những thành tựu nhân quyền của Việt Nam và của tỉnh Gia Lai, làm cơ sở để đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, can thiệp của các thế lực thù địch.

- Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp kịp thời với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong triển khai nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ nhân quyền.

III.  Phân công nhiệm vụ:

1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của đảng viên, công chức, người lao động về công tác nhân quyền.

- Báo cáo viên: Đ/c Giám đốc Sở Ngoại vụ. Văn phòng phối hợp với các phòng Chuyên môn chuẩn bị các nội dung có liên quan.

Thời gian thực hiện: Trong tháng 7 năm 2020.

2 . Lồng ghép nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ nhân quyền trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn, thường xuyên:

Bộ phận thực hiện: Các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ để lồng ghép, triển khai thực hiện

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

3 . Tổng hợp, thực hiện các bài viết về thành tựu đấu tranh, bảo vệ nhân quyền phục vụ cho nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại; thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Công tác nhân quyền tỉnh.

Bộ phận chủ trì: Phòng Hợp tác quốc tế.

Bộ phận phối hợp: Văn phòng, phòng LS-NVNONN, phòng Quản lý biên giới

Thời gian thực hiện:

+ Bài viết về thành tựu đấu tranh, bảo vệ nhân quyền nhân Kỉ niệm ngày Nhân quyền thế giới trước ngày 10/12/2020;

+ Báo cáo tháng trước ngày 15 hàng tháng, báo cáo 6 tháng trước ngày 15/6, báo cáo quý III trước ngày 15/9, báo cáo năm trước ngày 15/12.

4 . Đăng tải thông tin, kết quả thực hiện công tác nhân quyền trên Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ.

Bộ phận chủ trì: Văn phòng.

Bộ phận phối hợp: Phòng Hợp tác quốc tế, các phòng chuyên môn

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất khi có thông tin cần đăng tải.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh phân công:

Căn cứ lĩnh vực, nội dung nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh giao, Lãnh đạo Sở Ngoại vụ phân công bộ phận thực hiện.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Văn phòng, các phòng chuyên môn có trách nhiệm tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Giao Văn phòng chủ trì theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các bộ phận liên quan tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, thời gian đề ra./.

 

 

File đính kèm

    23 KH SNgV HTQT 2020.signed.pdf