Chương trình đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2020

Ngày đăng: 20/09, 10:40


Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo chương trình đào tạo thạc sỹ tại Nhật Bản năm 2020.
 
- Văn bản số 2905-CV/BTCTU ngày 10/9/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Thông báo số 03-TB/CĐTBDCB ngày 05/9/2019 của Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương theo file đính kèm.

 

File đính kèm

    2905-CV-BTCTU.pdf