Hoạt động Sở Ngoại vụ
Kế hoạch triển khai công tác nhân quyền năm 2020 Kế hoạch triển khai công tác nhân quyền năm 2020

Ngày đăng: 10/06, 17:03

​ KẾ HOẠCH Triển khai công tác nhân quyền năm 2020   Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo nhân quyền tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ công tác nhân quyền tỉnh Gia Lai năm 2020, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ nhân quyền trong năm...