Danh sách câu hỏi

Tạo câu hỏi
Nội dung:

Người hỏi: Đặng Hải Linh

Địa chỉ:

Ngày gửi: 22/11/2020

i đấu. Kinh phí tổ chức giải được xã hội hóa, do Công ty chịu trách nhiệm thu chi, quản lý theo quy định. Vậy, tôi phải liên hệ với những cơ quan nào để xin phép tổ chức giải thi đấu, thủ tục gồm những gì?
Nội dung:

Người hỏi: Nguyễn Thị Phần

Địa chỉ:

Ngày gửi: 22/11/2020

Nội dung:

Người hỏi: Phạm Nguyên Văn

Địa chỉ:

Ngày gửi: 22/11/2020

Nội dung:

Người hỏi: Trần Quang Cảnh

Địa chỉ: Hra Mang Yang Gia Lai

Ngày gửi: 20/07/2020

Nội dung:

Người hỏi: Trần Văn Hai

Địa chỉ: Pleiku, Gia Lai

Ngày gửi: 11/08/2019

Nội dung:

Người hỏi: Nguyễn Văn Lắm

Địa chỉ: TP.HCM

Ngày gửi: 31/07/2019

Nội dung:

Người hỏi: Hà Bảo Vân

Địa chỉ: Pleiku, Gia Lai

Ngày gửi: 30/05/2019

Nội dung:

Người hỏi: Phan Văn Tốn

Địa chỉ: Huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Ngày gửi: 30/03/2019

Nội dung:

Người hỏi: Nguyễn Thanh Thủy

Địa chỉ: Gia Lai

Ngày gửi: 20/10/2018

Nội dung:

Người hỏi: Lê Thanh Thà

Địa chỉ: Pleiku, Gia Lai

Ngày gửi: 10/09/2018