Hướng dẫn xây dựng danh mục dự án vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng: 19/05, 23:00

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh được thông báo tại văn bản số 131/VP-NC ngày 13/5/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) năm 2021, trong đó giao Sở Ngoại vụ (Cơ quan thường trực của Ban Công tác về các tổ chức PCPNN tỉnh) chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục dự án vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2021-2025, thời gian hoàn thành trong quý III năm 2021, Sở Ngoại vụ có ý kiến như sau:

1. Trước hết, Sở Ngoại vụ đề nghị Quý Cơ quan rà soát, chọn lọc, điều chỉnh đối với danh mục dự án vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2018-2020 do Quý Cơ quan đề xuất trước đây đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 22/8/2018. Nếu Quý cơ quan không có ý kiến, Sở Ngoại vụ sẽ đưa ra khỏi danh sách vận động.

2. Ngày 16/4/2021, Sở Ngoại vụ phối hợp với Ban Điều phối viện trợ nhân dân thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức tập huấn công tác PCPNN cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Trên cơ sở nhu cầu thực tế tại cơ quan, đơn vị trực thuộc và địa bàn quản lý, Sở Ngoại vụ đề nghị Quý Cơ quan chỉ đạo việc xây dựng đề xuất dự án vận động viện trợ PCPNN trong giai đoạn 2021-2025, trong đó lưu ý một số nội dung như sau:

- Định hướng ưu tiên vận động theo lĩnh vực, địa bàn: theo nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch số 1995/KH-UBND ngày 25/9/2020 về việc triển khai Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Xác định dự án vận động có nội dung thiết thực, cấp bách, quy mô dự án vừa và nhỏ, đối tượng thụ hưởng tập trung (ưu tiên phụ nữ, trẻ em, nguyết khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn), địa điểm thực hiện dự án không dàn trải, không kéo dài thời gian.

- Có thể xác định trước đơn vị, tổ chức tài trợ tiềm năng (được xác định tại Khoản 2, Điều 2, Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam) nhằm xây dựng đề xuất dự án đáp ứng yêu cầu, tiêu chí của đơn vị, tổ chức tài trợ.

-  Nội dung tóm tắt đề xuất dự án cần có đầy đủ các thông tin cơ bản: tên dự án; đơn vị đề xuất/thực hiện; đơn vị, tổ chức tài trợ dự kiến (nếu có); sự cần thiết đề xuất dự án; mục tiêu, đối tượng thụ hưởng, nội dung/hoạt động chính, địa điểm, thời gian, kinh phí thực hiện; hình ảnh minh họa. (có mẫu tóm tắt đề xuất dự án đính kèm theo)

3. Sở Ngoại vụ tổng hợp một số văn bản của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực làm cơ sở để Quý Cơ quan nghiên cứu xây dựng đề xuất dự án vận động.

- Kế hoạch số 1995/KH-UBND ngày 25/9/2020 về việc triển khai Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Kế hoạch số 509/KH-UBND ngày 07/5/2021 về việc thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2021.

- Kế hoạch số 327/KH-UBND ngày 18/3/2021 về việc triển khai Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025.

- Kế hoạch số 2225/KH-UBND ngày 30/10/2020 về việc triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã  hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030.

- Kế hoạch số 2212/KH-UBND ngày 29/10/2020 về triển khai thực hiện Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh

- Kế hoạch số 2202/KH-UBND ngày 28/10/2020 về việc tăng cường sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung tại các đô thị trên địa bàn tỉnh năm 2020, giai đoạn đến năm 2025.

- Kế hoạch số 1707/KH-UBND ngày 19/8/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Kế hoạch số 1316/KH-UBND ngày 24/6/2020 về việc triển khai thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020 – 2025.

4. Văn bản đề xuất dự án vận động (bao gồm cả file mềm) vui lòng gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 20/6/2021 để tổng hợp, lấy ý kiến thẩm định của cơ quan chức năng trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành. Trường hợp cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ đầu mối là phòng Hợp tác quốc tế - Sở Ngoại vụ, số điện thoại 0269.3.879.044, địa chỉ hộp thư điện tử: oanhtty.songoaivu@gialai.gov.vn.    

 

File đính kèm

    342 SNgV HTQT 2021.signed.signed.signed.pdf