Phê duyệt dự án phi chính phủ nước ngoài về phòng chống ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

Ngày đăng: 30/10, 04:40

Ngày 10/7/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 612/QĐ-UBND phê duyệt dự án "Thúc đẩy cơ chế hỗ trợ tài chính dựa trên dự báo/cảnh báo sớm, hành động sớm và bảo trợ xã hội trong tình huống khẩn cấp bằng cách sử dụng sáng tạo thông tin về rủi ro khí hậu nhằm tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam - giai đoạn 2".
 
Dự án do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO) thông qua tổ chức Cứu trợ trẻ em (SC) tài trợ, với cơ quan chủ quản là Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, chủ dự án là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, địa điểm thực hiện dự án tại xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, thời gian thực hiện từ ngày UBND tỉnh phê duyệt dự án đến hết tháng 3/2021.
 
Mục tiêu chung của dự án: Tăng cường khả năng thích ứng của sinh kế trước thiên tai. 
 
Mục tiêu cụ thể: Giảm nhẹ tác động của hạn hán thông qua việc thúc đẩy cơ chế hỗ trợ tài chính/cảnh báo sớm, hành động sớm tại Việt Nam" với các kết quả đầu ra gồm: 1. Cải thiện việc triển khai cơ chế tài chính dựa trên dự báo/cảnh báo sớm, hành động sớm tại Việt Nam bằng phương pháp/quy trình chuẩn và cùng vận động chính sách để thể chế hóa cơ chế này; 2. Củng cố năng lực dự báo hạn hán của đối tác cấp Trung ương, khu vực và tỉnh Gia Lai; 3. Thí điểm cơ chế tài chính dựa trên cảnh báo có tham vấn với Tổng cục Phòng chống thiên tại tỉnh Gia Lai, nơi hay bị ảnh hưởng bởi hạn hán; 4. Xác định hành động sớm đối với những rủi ro thiên tai chính (lụt, bão, hạn hán, khí hậu nóng); 5. Tích hợp hành động sớm dựa trên dự báo vào Quy định sử dụng Quỹ Phòng chống thiên tai cấp tỉnh; 6. Thúc đẩy việc đầu tư vào tiến trình chung về cơ chế hỗ trợ tài chính dựa trên dự báo của Chính phủ, tổ chức phi chính phủ, Liên hợp quốc và Hội Chữ thập đỏ.
 
Tổng vốn dự án: 2.263.013.675 VNĐ, trong đó: vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài: 2.263.013.675 VNĐ, trong đó: Kinh phí do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai quản lý: 1.021.073.952 VNĐ, kinh phí do Save the Children quản lý: 1.241.939.723 VNĐ; vốn đối ứng: không.