Sử dụng thư tín đối ngoại tại các cơ quan Đảng, Lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội

Ngày đăng: 28/05, 09:29

Trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, việc liên hệ, trao đổi văn bản, thông tin qua lại giữa các cơ quan, địa phương Việt Nam với các đơn vị, đối tác nước ngoài ngày càng phổ biến. Nhằm hỗ trợ các cơ quan Đảng, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nắm rõ, vận dụng đúng kỹ thuật trình bày và soạn thảo thư tín đối ngoại, Sở Ngoại vụ xin thông tin, hướng dẫn về công tác này như sau:

 

Đối với văn bản với danh nghĩa cơ quan đảng và lãnh đạo Đảng trao đổi với đối tác nước ngoài theo quan hệ của Đảng thì thể thức và kỹ thuật trình bày thư tín đối ngoại (kể cả phong bì) được thực hiện theo hướng dẫn của Ban Đối ngoại Trung ương.

 

Lực lượng vũ trang (Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) trao đổi với đối tác nước ngoài thì thể thức và kỹ thuật trình bày thư tín đối ngoại (kể cả phong bì) được thực hiện theo hướng dẫn của ngành (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng). Trong trường hợp ngành chưa có hướng dẫn, các đơn vị có thể dùng mẫu văn bản giao dịch đối ngoại được Bộ Ngoại giao hướng dẫn tại Quyết định số 3287/QĐ-BNG ngày 31/8/2016 về việc ban hành mẫu một số văn bản giao dịch đối ngoại của địa phương.

 

Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội có thể sử dụng các mẫu văn bản theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao tại Quyết định số 3287/QĐ-BNG ngày 31/8/2016 trong giao dịch với đối tác nước ngoài, nhưng không dùng Quốc huy (cả thư tín, giấy mời và phong bì). Có thể thay hình quốc huy bằng biểu tượng chính thức (logo) của tổ chức (nếu có)./.