Hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

Ngày đăng: 30/10, 19:54

Ngày 20/4/2007, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI ban hành Pháp lệnh số 33/2007/PL-UBTVQH11 về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhằm quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế.

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28/6/2015 của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Ngoại vụ là cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế,

Để đảm bảo đúng quy định của pháp luật về công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế, Sở Ngoại vụ đề nghị các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Pháp lệnh số 33/2007/PL-UBTVQH11, có văn bản gửi Sở Ngoại vụ để thẩm định, tham gia ý kiến trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định việc ký kết Thỏa thuận quốc tế.

 

File đính kèm

    392 SNgV HTQT 2019.signed.pdf