Kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 01/10, 10:45

 

File đính kèm

    1995 KH UBND.pdf