Về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại dành cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 31/03, 02:22

          Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2021; căn cứ Kế hoạch số 03/KH-SNgV ngày 03/02/2021 của Sở Ngoại vụ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Sau khi trao đổi thống nhất với Trung tâm Dịch vụ đối ngoại và Hội nghị quốc tế (Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh), Sở Ngoại vụ thông báo về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại dành cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2021 như sau:

           - Thời gian: 03 ngày, từ ngày 07/4 đến ngày 09/4/2021

          - Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh, 58 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

          - Đối tượng học viên: Cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo cấp phòng và phụ trách công tác đối ngoại, công tác văn phòng thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện. Mỗi đơn vị đề nghị cử 02 học viên.

          - Nội dung bồi dưỡng: Có dự kiến Chương trình kèm theo

          - Kính phí: Chi phí ăn ở, đi lại do đơn vị cử người đi chi trả; chi phí tổ chức lớp học, tài liệu cho học viên do ngân sách tỉnh cấp cho Sở thực hiện.

           Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp cử các bộ, công chức, viên chức tham gia đầy đủ để chương trình bồi dưỡng đạt kết quả. Danh sách học viên (thông tin bao gồm: họ tên, năm sinh, vị trí công tác, đơn vị công tác, số điện thoại và email liên hệ) vui lòng gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 06/4/2021 để chuẩn bị cho công tác tổ chức lớp và theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng theo kế hoạch đã phê duyệt.

Đầu mối liên hệ: Văn phòng Sở Ngoại vụ, số điện thoại: 3824.036, email: vp.songoaivu@gialai.gov.vn.

           Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị./.

 

File đính kèm

    194.signed.signed.pdf
    chuong trinh tập huấn.pdf