Lớp tập huấn về công tác công tác phi chính phủ nước ngoài

Ngày đăng: 06/04, 00:14

          Thực hiện Kế hoạch số 1995/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 25/9/2020 về việc triển khai Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2021; Văn bản số 4507/VP-NC ngày 18/12/2020 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giao Sở Ngoại vụ tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các ngành, địa phương về công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN).

         Nhằm đảm bảo cho công tác PCPNN trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật; đồng thời nâng cao chất lượng xây dựng khung dự án vận động viện trợ, chuẩn bị cho việc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành danh mục dự án vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2020-2025 trong quý III năm 2021 theo Kế hoạch số 1995/KH-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh,

Sở Ngoại vụ phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Ban Điều phối viện trợ nhân dân) tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác PCPNN, cụ thể như sau:

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương phụ trách hoặc kiêm nhiệm công tác PCPNN trên địa bàn tỉnh.

- Số lượng: Mỗi đơn vị cử 02 học viên

- Địa điểm: Tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh, số 58 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku.

-  Thời gian: Bắt đầu từ lúc 8h00 ngày 16/4/2021 (01 ngày).

-  Nội dung phổ biến, tập huấn:

+ Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCPNN;

+ Quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN;

+ Kỹ năng rà soát, xây dựng dự án, kỹ năng tiếp xúc vận động viện trợ PCPNN;

+ Quản lý và thực hiện dự án viện trợ PCPNN;

+ Các quy định pháp luật khác có liên quan, những điểm cần lưu ý trong công tác PCPNN như việc ký kết thỏa thuận tài trợ với tổ chức PCPNN, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trong khuôn khổ dự án viện trợ PCPNN.

          - Kính phí: Chi phí ăn ở, đi lại của học viên do đơn vị cử người đi chi trả; chi phí tổ chức lớp học, tài liệu cho học viên do ngân sách tỉnh cấp cho Sở Ngoại vụ thực hiện.

          Sở Ngoại vụ đề nghị các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia tập huấn đầy đủ; tránh trường hợp cơ quan, đơn vị đăng ký, cử đi nhưng không tham gia tập huấn. Các cơ quan, đơn vị, địa phương không cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia tập huấn, đề nghị có văn bản nêu rõ lý do và gửi về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo. 

Danh sách cử công chức tham gia tập huấn vui lòng gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 14/4/2021(nêu rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại và email liên hệ), đồng thời gửi qua địa chỉ hộp thư vp.songoaivu@gialai.gov.vn. Đầu mối liên hệ: Phòng Hợp tác quốc tế, số điện thoại: 3.879.044.

Lưu ý: Học viên tham gia tập huấn đảm bảo thực hiện phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.