Về việc vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng: 10/03, 21:49

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1995/KH-UBND ngày 25/9/2020 về việc triển khai Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2020-2025,

Căn cứ Kế hoạch, Sở Ngoại vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực tìm kiếm, vận động nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức, cá nhân nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài. Bên cạnh đó, cơ quan, đơn vị có thể tiếp cận, vận động các khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, Chính phủ nước ngoài thông qua cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam dành cho các chương trình, dự án nhỏ và vừa của các địa phương tại Việt Nam như Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Đại sứ quán Nhật Bản (GGP), Quỹ tác động nhanh (QIP) của Đại sứ quán Ấn Độ…Thông tin về các chương trình hỗ trợ này được đăng tải trên Website của các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Trong năm 2021, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện vận động viện trợ theo danh mục dự án ưu tiên vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2018-2020 được ban hành tại Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh cho đến khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục dự án vận động trong giai đoạn 2021-2025 hoặc căn cứ nhu cầu, tình hình thực tế để rà soát, đề xuất chương trình dự án phù hợp, đáp ứng yêu cầu, mục đích của nhà tài trợ.

Bên cạnh đó, cơ quan, đơn vị lưu ý thực hiện nghiêm túc công tác vận động viện trợ, quản lý và thực hiện dự án viện trợ theo đúng quy định tại Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

Nhằm tạo thuận lợi trong công tác vận động, Sở Ngoại vụ thông tin danh sách các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang đăng ký hoạt động tại địa bàn tỉnh Gia Lai để cơ quan, đơn vị được biết, thực hiện vận động (có danh sách đính kèm theo).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị liên hệ với Sở Ngoại vụ (đơn vị đầu mối là Phòng Hợp tác quốc tế, số điện thoại 3 879 044) hoặc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh để được hướng dẫn, hỗ trợ.

 

File đính kèm

    149 SNgV HTQT 2021.signed.signed.pdf
    Copy of DS NGO đăng ký hđ tại Gia Lai.signed.pdf