Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày đăng: 23/11, 03:45

Ngày 18/11/2020 Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 27/QĐ-SNgV về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 01/QĐ-SNgV ngày 31/01/2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ. 
 
 
 

 

File đính kèm

    27 QĐ SNgV 2020.signed.pdf