Hướng dẫn thực hiện Luật Điều ước quốc tế 2016

Ngày đăng: 30/10, 19:50

Ngày 09/4/2016, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 đã thông qua Luật Điều ước quốc tế (Luật số: 108/2016/QH13). Phạm vi điều chỉnh của Luật quy định về việc ký kết, bảo lưu, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện, lưu chiểu, lưu trữ, sao lục, đăng tải, đăng ký và tổ chức thực hiện điều ước quốc tế.

Căn cứ Công văn số 995/UBND-NV ngày 12/4/2012 của UBND tỉnh về việc giao Phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh, nay là Sở Ngoại vụ, làm cơ quan đầu mối về quản lý nhà nước đối với công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

Để tham mưu UBND tỉnh trong thực hiện trách nhiệm phối hợp với Bộ Ngoại giao thực hiện quản lý nhà nước về điều ước quốc tế theo quy định tại Luật Điều ước quốc tế, Sở Ngoại vụ đề nghị các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức nghiên cứu, quán triệt việc thực hiện Luật Điều ước quốc tế; phối hợp với Sở Ngoại vụ trong công tác triển khai, định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện các Điều ước quốc tế tại địa phương, đơn vị để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ký gửi Bộ Ngoại giao.

 

File đính kèm

    393 SNgV HTQT 2019.signed.pdf