Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 09/12/2019 của Tỉnh ủy triển khai Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư

Ngày đăng: 04/03, 10:00

Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 09/12/2019 của Tỉnh ủy triển khai Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.

 

File đính kèm

    17 CT TU.pdf