Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 95-CTr/TU ngày 05/12/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của BCT về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy

Ngày đăng: 27/12, 09:42

Kế hoạch số 32/KH-SNgV ngày 26/12/2019 của Sở Ngoại vụ triển khai Chương trình hành động số 95-CTr/TU ngày 05/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

 

File đính kèm

    32 KH SNgV VP 2019.signed.pdf
  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ