Lớp "Cập nhật kiến thức đối ngoại" tại Long An

Ngày đăng: 28/07, 16:55

           Triển khai Đề án "Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ và biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2016 - 2020" được Thủ tướng Chính phê duyệt tại Quyết định số 247/QĐ-TTg ngày 16/02/2016, Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại giao và ngoại ngữ -CEFALT) tổ chức lớp bồi dưỡng "Cập nhật kiến thức đối ngoại" tại tỉnh Long An.
 

- Thời gian: 02 ngày, từ ngày 13 - 14/8/2020

- Địa điểm: Thành phố Tân An, tỉnh Long An

- Đối tượng học viên: Lãnh đạo và công chức, viên chức cơ quan ngoại vụ địa phương, các sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh.

- Nội dung chương trình học: Cách thức triển khai, ký kết các thỏa thuận, hợp tác quốc tế; cập nhật tình hình biên giới, biển đảo hiện nay; hướng dẫn triển khai Quyết định số 272-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 05-HD/BĐNTW của Ban Đối ngoại Trung ương; công tác vận động viện trợ và quản lý nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài 

- Kinh phí: Chi phí tham gia khóa học (đi lại, ăn ở,…) do cơ quan, đơn vị cử người đi chi trả.
 
            Sở Ngoại vụ thông báo để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh biết, quan tâm bố trí cử CBCCVC tham gia. Danh sách học viên (theo Mẫu đăng ký đính kèm) vui lòng gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 04/8/2020 để tổng hợp, đăng ký với Ban Tổ chức lớp.
 
             Đầu mối liên hệ: Văn phòng Sở Ngoại vụ, điện thoại: 3824.036, emai: vp.songoaivu@gialai.gov.vn

 

File đính kèm

    430 SNgV VP 2020.signed.pdf