Về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 07/07, 17:24

Căn cứ Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Kế hoạch số 1363/KH-UBND).

Sở Nội vụ có Thông báo số 968/TB-UBND ngày 07/7/2020 về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 tỉnh Gia Lai như sau:

1. Đối tượng dự tuyển: Những người có nguyện vọng vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Gia Lai có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định tại Khoản 2 Mục II Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: Số lượng chỉ tiêu theo vị trí việc làm cần tuyển là 146 chỉ tiêu (Chi tiết tại Kế hoạch số 1363/KH-UBND) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ http://snv.gialai.gov.vn, website của các cơ quan, địa phương và niêm yết công khai tại trụ sở của Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có nhu cầu tuyển dụng của tỉnh Gia Lai.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: Chi tiết tại Khoản 3 Mục II Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng: Chi tiết tại Khoản 5 Mục II Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Gia Lai.

5. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời hạn, địa điểm tiếp nhận phiếu:

- Phiếu đăng ký dự tuyển: Người dự tuyển công chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (có mẫu kèm theo) trực tiếp tại cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng và kèm theo bản giấy phô tô các loại giấy tờ: bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các giấy tờ ưu tiên (nếu có) để kiểm tra, đối chiếu thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển; 02 ảnh 3x4 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển.

- Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký: Người dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính vào các ngày làm việc từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/8/2020.

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu: Người có nhu cầu đăng ký dự tuyển vào chỉ tiêu tuyển dụng cơ quan, đơn vị nào thì nộp hồ sơ tại cơ quan, đơn vị đó theo hướng dẫn chi tiết quy định tại Mục IV Kế hoạch số 1363/KH-UBND.

6. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển: Xem chi tiết tại Mục III Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Gia Lai.

7. Lệ phí dự tuyển: 300.000 đồng/người.

8. Tài liệu ôn thi; Thời gian và địa điểm tổ chức thi:

- Tài liệu ôn thi: Tài liệu ôn thi sẽ do Hội đồng thi công bố để thí sinh được biết và tự ôn thi trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tại địa chỉ http://snv.gialai.gov.vn.

- Thời gian và địa điểm tổ chức thi: Sẽ thông báo cụ thể trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tại địa chỉ http://snv.gialai.gov.vn.

 
 


 

File đính kèm

    TB 968 SNV.pdf