Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai QĐ số 1109/QĐ-TTg

Ngày đăng: 25/02, 11:14

         
           Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh được thông báo tại Công văn số 3113/VP-NC ngày 18/9/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Sở Ngoại vụ chủ trì đề xuất việc triển khai Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.
 

Sở Ngoại vụ đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh (có dự thảo kế hoạch đính kèm theo). Văn bản tham gia góp ý vui lòng gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 05/3/2020 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành.

 

File đính kèm

    110 SNgV HTQT 2020.signed.signed.pdf
    ke hoach trien khai QĐ 1109 phối hợp trong công tác đối ngoại nhân dân.doc