Phổ biến Quyết định số 1109/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

Ngày đăng: 30/10, 20:04

Ngày 28/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1109/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

Theo đó, Quyết định quy định nội dung, nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện việc theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong công tác đối ngoại nhân dân; Bộ Ngoại giao là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện công tác này. Đối với việc thực hiện Quyết định này trên địa bàn tỉnh, Sở Ngoại vụ đã báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin về công tác đối ngoại nhân dân và có hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

 Sở Ngoại vụ thông tin, phổ biến Quyết định số 1109/QĐ-TTg đến Quý Cơ quan, đơn vị được biết.

 

 

File đính kèm

    680 SNgV HTQT 2019.signed.pdf