Thông báo chương trình đào tạo tiến sỹ tại Nhật Bản năm 2020

Ngày đăng: 07/10, 08:10

Theo đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại văn bản số 2956-CV/BTCTU ngày 24/9/2019; Sở Ngoại vụ đăng tải thông báo số 05-TB/CĐTBDCB ngày 18/9/2019 của Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương tuyển sinh cán bộ dự tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ theo học bổng Lãnh đạo công toàn cầu năm 2020 tại Nhật Bản trên cổng thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ tại địa chỉ http://sngv.gialai.gov.vn

Đề nghị các đơn vị, địa phương căn cứ thông tin học bổng và nhu cầu đào tạo của đơn vị, địa phương để xem xét, chọn cử ứng viên có đủ tiêu chuẩn theo quy định tham gia dự tuyển nếu có nhu cầu. Gửi danh sách và hồ sơ đăng ký về Sở Nội vụ trước ngày 14/10/2019 để tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định, nếu quá thời hạn trên xem như quý đơn vị, địa phương không có nhu cầu.
 
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm!

 

File đính kèm

    05TBCDTBDCB.pdf